Warning: include_once(/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php): failed to open stream: Permission denied in /home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-settings.php on line 254

Warning: include_once(): Failed opening '/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/multiphp/php5.4/usr/share/php:/home/lib/php5.4:/home/lib/php5.4/pear:/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/hide_my_wp/lib/mute-screamer/libraries') in /home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-settings.php on line 254
Szkolenia – the very design / bardzo dobrze zaprojektowane.
Menu

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Jeżeli chcesz zor­ga­ni­zo­wać szko­le­nie, po­sze­rza­jące wie­dzę i umie­jęt­no­ści Twoich pra­cow­ni­ków w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia in­te­rak­cji (UI/UX), bran­dingu, pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego lub do­fi­nan­so­wań unij­nych w sek­to­rze kre­atyw­nym – do­brze tra­fi­łeś! Nie tylko do­wiesz się wielu no­wych rze­czy, ale i faj­nie spę­dzisz czas.

Prowadzimy szko­le­nia, dzie­ląc się nie tylko wie­dzą teo­re­tyczną ale i prak­tyczną. Uczymy tego, co sami spraw­dzi­li­śmy i czego na co dzień uży­wamy w pracy. Wychodzimy z za­ło­że­nia, że teo­ria może być do­bra, ale tylko wtedy, gdy mo­żemy po­ka­zać, jak jej użyć. 

I nie wa­hamy się tego ro­bić!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!