Warning: include_once(/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php): failed to open stream: Permission denied in /home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-settings.php on line 254

Warning: include_once(): Failed opening '/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/multiphp/php5.4/usr/share/php:/home/lib/php5.4:/home/lib/php5.4/pear:/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/hide_my_wp/lib/mute-screamer/libraries') in /home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-settings.php on line 254
Consulting UI/UX – the very design / bardzo dobrze zaprojektowane.
Menu

Consulting UI/UX

Consulting UI/UX

Consulting UI/UX

Jeśli masz stronę in­ter­ne­tową, apli­ka­cję lub pra­cu­jesz nad opro­gra­mo­wa­niem i po­trze­bu­jesz po­mocy, mo­żesz się z nami skon­sul­to­wać. Zajmujemy się con­sul­tin­giem pro­jek­tów od strony in­ter­fejsu użyt­kow­nika (UI) i pro­cesu użyt­ko­wego (UX). Doradzimy Ci, co mo­żesz zmie­nić lub prze­pro­jek­to­wać w za­kre­sie za­pla­no­wa­nego bu­dżetu.

Możemy za­pro­po­no­wać Ci zu­peł­nie nowe roz­wią­za­nia, lub od­świe­żyć te, z któ­rych już ko­rzy­stasz. Chętnie skon­sul­tu­jemy pro­jekty in­for­ma­tyczne, które po­trze­bują roz­wią­zań w za­kre­sie szaty gra­ficz­nej in­ter­fejsu, ar­chi­tek­tury in­for­ma­cji lub ana­lizy od strony user expe­rience (UX).

Nasza wie­dza i umie­jęt­no­ści są do Twojej dys­po­zy­cji!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!