Warning: include_once(/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php): failed to open stream: Permission denied in /home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-settings.php on line 254

Warning: include_once(): Failed opening '/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/multiphp/php5.4/usr/share/php:/home/lib/php5.4:/home/lib/php5.4/pear:/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/hide_my_wp/lib/mute-screamer/libraries') in /home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-settings.php on line 254
dr Kamil Kamysz – the very design / bardzo dobrze zaprojektowane.
Menu

dr Kamil Kamysz

dr Kamil Kamysz

Mam na imię Kamil. Specjalizuję się w pro­jek­to­wa­niu in­te­rak­cji, ty­po­gra­fii, iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nych, ksią­żek i me­diów na po­trzeby www.

Pracuję w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych kra­kow­skiej Akademii Sztuk Pięknych. Prowadzę za­ję­cia z przed­mio­tów Projektowanie in­te­rak­cjiPodstawy ty­po­gra­fii. Interesuję się pro­jek­to­wa­niem ksią­żek dla dzieci i pla­katu.

Zaprojektujmy coś ra­zem!

Jeśli chcesz ścią­gnąć moje CV jako plik PDF, mo­żesz to zro­bić tu­taj

Wykształcenie


 2015

Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dok­to­rat w Katedrze Komunikacji Wizualnej pod kie­run­kiem prof. Jana Nuckowskiego

 2004—2009

Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dy­plom z wy­róż­nie­niem w Katedrze Komunikacji Wizualnej pod kie­run­kiem prof. Jana Nuckowskiego

 

Wystawy


 2015

Beta 2.0 / Opowiadanie na nowo
apli­ka­cja Kózka układa świat, Narodowy Instytut Audiowizualny,
Warszawa

 2014

Sarajevo100 1914–2014
pla­kat Sarajevo, Galerija Collegium Artisticum, Sarajewo
(udział w wy­sta­wie za za­pro­sze­niem prof. Jana Nuckowskiego)

 2013

International Triennial of Stage Poster 2013
pla­kat Wagner/Verdi. Opera., Sofia, Bułgaria

Ampersand Student Type Exhibition 2013
krój pi­sma Hoptype, Brighton, Wielka Brytania

BiCeBe Bienal del Cartel Bolivia 2013
pla­kat Hommage à Górecki, La Paz, Boliwia

 2012

Ala ma font(a) – zbio­rowa wy­stawa po­warsz­ta­towa pro­jek­tów
kro­jów pism dla dzieci, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 2011

China International Poster Biennial 2011
pla­kat Be a shi­ning exam­ple, Hangzhou, Chiny

wy­stawy po­kon­kur­sowe Książka do­brze za­pro­jek­to­wana – za­cznijmy od dzieci z pracą 197 przy­gód kózki
Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, Międzynarodowe Targi Poznańskie
wy­stawa w Centrum Kultury Zamek, Poznań

wy­stawa po­kon­kur­sowa pod­czas kon­gresu International
Colored Gemstone Association, Rio de Janeiro, Brazylia

wy­stawa po­kon­kur­sowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
pla­kat Świeć przy­kła­dem

 2010

wy­stawa po­kon­kur­sowa na 22. Międzynarodowym Biennale Plakatu
w Warszawie w ka­te­go­rii Złoty Debiut z pla­ka­tem 100 years of fu­tu­rism,
pla­kat w zbio­rach Muzeum Plakatu w Wilanowie

wy­stawa zbio­rowa na mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach Arena Design, Poznań

wy­stawa po­kon­kur­sowa Książka do­brze za­pro­jek­to­wana – za­cznijmy od dzieci z pracą 197 przy­gód kózki, Rondo Sztuki, Katowice

wy­stawa po­kon­kur­sowa na bien­nale stu­denc­kiej gra­fiki pro­jek­to­wej AGRAFA 2009, pla­katy 100 years of fu­tu­rism

 2008

wy­stawa zbio­rowa pod­czas Targów Książki w Lipsku Lepiziger
Buchmesse z pracą zre­ali­zo­waną pod­czas sty­pen­dium
Socrates/Erasumus w Kunsthohschule Berlin-Weissensee w Berlinie

 2006—2007

wy­stawy Koła Naukowego ASP w Muzeum im. prof. A. Krajewskiego w Lanckoronie i Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

 2007

pro­jekt MONK – Metadata Offer New Knowledge; prace były
pre­zen­to­wane na kon­fe­ren­cji Society for Digital Humanities w dniach
28–30.05.2007, University of Saskatchewan, Saskatoon i warsz­ta­tach
The Potential and Limitations of Lists, Praga, zor­ga­ni­zo­wane przez
Centrum Studiów Teoretycznych na Uniwersytecie Karola
i Czeską Akademię Nauk w dniach 8–9.11.2007

 2006

wy­stawa po­kon­kur­sowa Fotografia w na­uce. Nauka w fo­to­gra­fii
w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

udział w wy­sta­wie prac ma­lar­skich i au­kcji cha­ry­ta­tyw­nej pod­czas
II Kongresu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Wyróżnienia i na­grody


 2011

Nagroda Główna Uniwersytetu Dzieci dla Wykładowcy Roku 2010 za warsz­tat Gramuzyka. Co w du­szy gra?, prze­pro­wa­dzony we współ­pracy Uniwersytetu Dzieci i Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Ocenie Kapituły pod­le­gało 475 na­ukow­ców z ośrod­ków aka­de­mic­kich w ca­łej Polsce.

 2010

fi­na­li­sta kon­kursu Primus Inter Pares na naj­lep­szego stu­denta RP 2009 w ka­te­go­rii Ekspert (ar­ty­sta)

 2009

dy­plom z wy­róż­nie­niem w Katedrze Komunikacji Wizualnej pod kie­run­kiem prof. Jana Nuckowskiego na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie

 2008

I na­groda na bien­nale stu­denc­kiej gra­fiki pro­jek­to­wej AGRAFA 2007 w ka­te­go­rii Publikacje za pro­jekt książki na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Daniila Charmsa, zre­ali­zo­wa­nej pod­czas sty­pen­dium Socrates/Erasmus w Kunsthochschule Berlin-Weissensee, Niemcy.

 2008—2009

sty­pen­dium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Publikacje


 2016

Wydawnictwo Komisji Ergonomii PAU "Ergonomia wo­bec wy­zwań no­wych tech­nik i tech­no­lo­gii", roz­dział pt. "Funkcjonowanie i er­go­no­mia ekra­nów do­ty­ko­wych w prze­strzeni miej­skiej".
współ­au­tor: Anna Anzulewicz

 2015

2+3D (III/2015), ar­ty­kuł "Bądź smart"
współ­au­tor: Marcin Wichrowski

 2012

pu­bli­ka­cja ar­ty­kułu O sty­mu­lu­ją­cych war­to­ściach in­no­wa­cji pla­stycz­nych w edu­ka­cji – dla­czego kózka po­winna jed­nak ska­kać? (we współ­pracy z dr Iwoną Sikorską) w: Wybrane za­gad­nie­nia teo­rii i prak­tyki wy­cho­wa­nia,
Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz
ISBN: 978–83-63196–26-4

pu­bli­ka­cja kroju pi­sma dla wy­daw­nictw dzie­cię­cych Hoptype w: Lapikon. Ala ma font(a) – pro­jek­to­wa­nie kro­jów pism do pu­bli­ka­cji dzie­cię­cych.
E. Satalecka, E. Sorkin, M. Majoor, A. Bessemans, M. Misiak, F. Blažek. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ISBN: 978–83-61424–34-5

pu­bli­ka­cja pla­katu Verba et Voces w: Mastering Type: The Essential Guide to Typography for print and web de­sign, Denise Bosler, HOW Design
ISBN-13: 978–1-4403–1369-1

pu­bli­ka­cja pla­katu Be a shi­ning exam­ple w: China International Poster Biennial 2011;
Xan Hu, Wang Xueqing; Tian Ma Publishing Co. Ltd.;
ISBN 978–962-450–700-3

pu­bli­ka­cja logo dla Nikona.pl w: Master Library 4: Typography & Enclosures;
Catharine Fishel, Bill Gardner,
Rockport Publishing
ISBN: 978–1-59253–764-8

 2011

pu­bli­ka­cja pla­katu 100 years of fu­tu­rism w:
Akademia w Krakowie / Academy in Krakow. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
ISBN: 978–83-62321–17-9

Wystąpienia


 2016

The ConveyUX Conference 2016
Seattle Conference for User Experience Professionals

Seattle,
USA

 2015

Festiwal Literacki Ha!wangarda 2015
Spółdzielnia Ogniwo,
Kraków

ELO2015
Electronic Literature Conference 2015
University of Bergen, Norwegia

 2014

ICIDS 2014
The 7th International Conference on Interactive Digital Storytelling,
Department of Communications and New Media,
National University of Singapore
     
IICST 2014
Fourth Postgraduate Consortium International Workshop
Innovations in Information and Communication Science and Technology
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych,
Warszawa

 2012

Behance Portfolio Reviews
Kompany, Kraków

Sztuka Wychowania
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!