Warning: include_once(/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php): failed to open stream: Permission denied in /home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-settings.php on line 254

Warning: include_once(): Failed opening '/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/multiphp/php5.4/usr/share/php:/home/lib/php5.4:/home/lib/php5.4/pear:/home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-content/plugins/hide_my_wp/lib/mute-screamer/libraries') in /home/users/thever01/public_html/domains/theverydesign.com/public_html/wp-settings.php on line 254
Projektowanie graficzne – the very design / bardzo dobrze zaprojektowane.
Menu

Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne

Projektowanie gra­ficzne

Visual iden­tity | Tworzenie wi­ze­runku marki
Możemy za­dbać o Twoją markę ca­ło­ściowo i przy­go­to­wać dla niej iden­ty­fi­ka­cję wi­zu­alną. Na iden­ty­fi­ka­cje wi­zu­alną za­zwy­czaj składa się: pro­jekt logo wraz z księgą znaku, wi­zy­tó­wek, pa­pieru li­sto­wego, te­czek i ko­pert. Istnieje moż­li­wość wy­ko­na­nia jed­nego z tych ele­men­tów gra­ficz­nych tak, aby był spójny z ca­ło­ścio­wym wi­ze­run­kiem marki.

Publikacje
Zajmujemy się także pro­jek­to­wa­niem pu­bli­ka­cji: ka­ta­lo­gów, ksią­żek i al­bu­mów. Pomożemy Ci  w naj­lep­szy moż­liwy spo­sób prze­ka­zać to, o czym my­ślisz – za­pro­jek­to­wać układ, do­brać fo­to­gra­fie lub zi­lu­stro­wać treść. Zaproponujemy Ci też ele­ganc­kie i po­nad­cza­sowe roz­wią­za­nia ty­po­gra­ficzne. Z chę­cią wyj­dziemy na­prze­ciw no­wo­cze­snym stan­dar­dom i wy­ko­namy mo­bilną wer­sję pu­bli­ka­cji lub e-book, do udo­stęp­nie­nia w sieci.

Projekty kom­plek­sowe
Mamy duże do­świad­cze­nie w pracy nad roz­bu­do­wa­nymi pro­jek­tami dla in­sty­tu­cji kul­tu­ral­nych i urzę­dów. Są to pro­jekty obej­mu­jące ca­ło­ściową iden­ty­fi­ka­cję wi­zu­alną in­sty­tu­cji lub firmy wraz z pro­jek­tem spój­nej kon­cep­cji ca­łego sys­temu: od pla­ka­tów, przez za­pro­sze­nia, fol­dery i ka­ta­logi, aż po stronę in­ter­ne­tową. W ten spo­sób two­rzymy wi­ze­ru­nek marki i ra­zem z Tobą mó­wimy jed­nym gło­sem.

Opakowania
Nasze do­świad­cze­nia obej­mują też pro­jek­to­wa­nie gra­fiki opa­ko­wań. Jeśli masz już swój pro­dukt i szu­kasz dla niego naj­lep­szego opa­ko­wa­nia, które opo­wie o tym, co w Twoim pro­duk­cie naj­lep­sze, na­pisz – to my je dla Ciebie za­pro­jek­tu­jemy!

Reklama
Jeśli po­trze­bu­jesz przy­cią­ga­ją­cej uwagę re­klamy, pro­po­nu­jemy Ci pro­jekt ulo­tek, pla­ka­tów lub bil­l­bo­ar­dów. Rozmiar nie ma tu zna­cze­nia. Projektujemy rów­nież re­klamy na po­trzeby Internetu – tak, by to Twoja marka błysz­czała.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!